მაია სუხიაშვილი

სპარსული თეზქერეები, როგორც წყარო ირან-საქართველოს
ურთიერთობის ისტორიისათვის (XVII ს.)

გვერდები 2 – 20გვერდები
2 – 20გვერდები
21 – 40გვერდები
41 – 60გვერდები
61 – 80გვერდები
81 – 100