წვიმს თეირანში – Raining in Tehran – باران در تهران


ფოტოების მოწოდებისათვის მადლობას მოვახსენებ
ჩვენს თანამემამულეს საიდ ასპანანის!